Privacy-Statement van
Le Pecheur Vaartochten

Le Pecheur Vaartochten, gevestigd aan Leonie van Oudyckstraat 34, 4906 JC Oosterhout, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Le Pecheur Vaartochten, Leonie van Oudyckstraat 34, 4906 JC Oosterhout, +31621212941 Juliette Bevelander is de Functionaris Gegevensbescherming van Le Pecheur Vaartochten. Hij/zij is te bereiken via info@lepecheur.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Le Pecheur Vaartochten verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 Voor- en achternaam
 Adresgegevens
 Telefoonnummer
 E-mailadres
 Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Le Pecheur Vaartochten verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 Het afhandelen van jouw betaling
 Je te kunnen bellen of &mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 Le Pecheur Vaartochten volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

Delen van persoonsgegevens met derden

Le Pecheur Vaartochten verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Le Pecheur Vaartochten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Le Pecheur Vaartochten en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@lepecheur.nl.

Le Pecheur Vaartochten wilt je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsge evens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Le Pecheur Vaartochten neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@lepecheur.nl